דף ראשי עבודות עפר ופיתוח משכנתאות פרסם כאן! ספק אבן ושיש יצירת קשר
בניית מרפסות תלויות פרסם כאן! שלד וגמר אומדן עליות בנייה מאמרים בענף הבניה הוסף מכרז
לפי ח.פ./ת.ז. לפי אימייל

לבייב נפרד סופית משוק ההון הישראלי - בהפסד של מיליארדים: מי יזכה באפריקה?

ההגרלה הבאה של מחיר למשתכן בדרך - אך אלפי זוכים יחכו למפתח עוד כמה שנים

"כמו מטוס שניסה להמריא - אבל התרסק על הקרקע": נחשפים המחדלים שהביאו לקריסת אורתם סהר

כלל ביטוח רוכשת מבנה באזור התעשייה הר-טוב ב-96 מיליון שקל

ניצחון ליזמים בת"א: לא יידרשו לתת כתבי שיפוי עבור בנייה סמוך לנחל הירקון

המלשינון של ואדי ערה: כך נאבקים תושבי קציר בהרחבה של ערערה

דירה בפחות ממיליון שקל - אבל תשכחו מגוש דן: הפתרון של שקד ובנט לשוק הדיור

לילה באילת החל ב-80 שקל: הרשת שרוצה לשבור את מחירי החופשות

כיל מצטרפת למאבק הענקים נגד השכונה החדשה באשדוד: "פוטנציאל לפגיעה משמעותית בעסקים"

משפחה ערבית שביקשה לקנות דירה בירושלים וסורבה - תפוצה ב-20 אלף שקל

"חומות בטון במקום שטחים ירוקים": תושבי ת"א נגד פרויקט הענק בלה גווארדיה

תביעה נגזרת של 13 מיליון שקל: הסכסוך סביב מתחם קולנוע שביט עולה מדרגה

מגוריט תרכוש 56 דירות בפרויקט "הפרדס" בפתח תקווה ב-130 מיליון שקל

"ניהול איכותי, מחיר נוח בבורסה - ותנופת פיתוח": ההמלצה החדשה של איפקס קפיטל מרקטס

הכלכלנית הראשית באוצר: בזכות מחיר למשתכן - עלייה במכירת דירות חדשות

כשנה לאחר שראש מינהל הבטיחות עזב בטריקת דלת: משרד העבודה והרווחה הודיע על מינוי חדש

אחרי 13 שנים בי.ח דמרי: עמוס דבוש מונה למנכ"ל קרדן נדל"ן

"צעירים רבים מבינים שלעולם לא יצליחו לרכוש בית": האם העולם שוב צריך לדאוג?

שיפוץ בת"א ב-1.5 מיליון שקל: איך מעצבים דירה למשפחה גבוהה במיוחד?
ש.א להנדסה
טיפרוניק פתרונות הנדסה
חוראני רול אלומיניום
חאלד את בלאל בע"מ
י.מ .ספיר אלומיניום
יהודה דדוש
בנימין בניה בעץ
רעיונות -ניהול פרויקטים בע"מ
נתשה עבודות עפר
רויאל גרניט
אמוץ יגדל
 דף ראשי > מכרזים
בניה ותשתיות - הקמת שלד ומעטפת
מס' מכרז: 29364
תאריך פתיחה: 7/8/2019
סוגי תשתיות:
1. בניה
אזור:
צפון, 
מיקום: אזור הצפון
סוג בנייה:
1. מוסדי
שלב: מכרזים לביצוע
בניה לפלח:
ממשלתי,
סיווג מקצועי:
1. ג - 100 (בנייה) - 5 - לא מוכר לעבודות ממשלתיות
התמחות:
חברות בנייה - ביצוע
בנייה לביצוע: בניה לביצוע
קבלן: טרם נבחר
מפרסם / יזם: משרד הבריאות
אדריכל: נבחר
איש קשר: בונים אונליין טלפון: 04-8510510
מועד סיור קבלנים: 19/8/2019   שעה:  12.00 מקום מפגש:  חדר הסמינרים במבנה מס' 3 – מבנה הנהלת המרכז הרפואי פוריה
* השתתפות חובה
מועד אחרון להגשת הצעות: 10/9/2019 שעה:  12:00
הערות: *הנכם מוזמנים להציע הצעות לביצוע העבודה המפורטת להלן:
מכרז 10/19
הקמת שלד ומעטפת - מרכז השיקום
המרכז הרפואי פוריה
(להלן הפרויקט)

העבודה תושלם עד ולא יאוחר מתום 24 חודשים ממועד שנקבע בצו התחלת העבודה

מועד סיור הקבלנים נקבע לתאריך 19.8.19 בשעה 12:00
מקום המפגש : חדר הסמינרים במבנה מס' 3 – מבנה הנהלת המרכז הרפואי פוריה. השתתפות בסיור קבלנים הנה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

המכרז כולל אפשרות לניהול מו"מ עם המציעים בהתאם לתקנה 7 א' 1 לתח"מ.
חתימה עם הקבלן הזוכה במכרז מותנית בקבלת היתר בניה כדין.

את מסמכי המכרז למעט התכניות ניתן להוריד מאתר האינטרנט החל מיום 12.8.19 יש להירשם לקבלת עדכונים למכרז הנ"ל .

כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז בענף מכרזים, במשרדי מנהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה ברח' ד"ר ארליך 20 תל-אביב יפו קומה א' בימים א'-ה' בין השעות 10:00 – 15:00 בטלפון החל מתאריך 12.8.19 .

תנאים יסודיים /סף / מקדמיים להשתתפות במכרז
על המציע:

א. להיות קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969, התקנות, הצווים והכללים שעל פיו ובעל תעודת קבלן מוכר תקפה לביצוע עבודות ממשלתיות המוצע ע"י הועדה הבין משרדית למסירת עבודות לקבלנים ומינהל רישום קבלנים מוכרים, בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע הפרויקט. קבלן מוכר בעל סיווג 100 ג'5.
בכל מקרה לא יהיה סווגו של המציע כקבלן רשום וכקבלן מוכר נמוך יותר מהאמור בסעיף זה.

ב. להיות בעל ניסיון חיובי מוכח בפרויקטים של הקמת שלד ומעטפת (אחד לפחות), אשר מורכבותם הטכנולוגית ועלותם הכספית דומות לאלו של הפרויקט, נשוא המכרז.
לחלופין :
להיות בעל ניסיון חיובי מוכח ב 3 פרויקטים של הקמת שלד ומעטפת, אשר מורכבותם הטכנולוגית דומה לאלו של הפרויקט נשוא המכרז והעלות הכספית, של כל אחד מהם, שווה למחצית עלות הפרויקט נשוא המכרז.
* הניסיון יתייחס לעבודות שביצוען הסתיים במהלך חמש השנים האחרונות ועד למועד הגשת ההצעות. מובהר כי עבודות שביצוען לא היה לשביעות רצון/הנחת דעת מזמיני העבודות לרבות המזמין, לא ייחשבו כעבודות העומדות בדרישות הניסיון בסעיף זה.
* העלות הכספית של כל פרויקט – תשוערך למדד הבסיס על פיו מוגשת ההצעה.

ג. להשתתף בסיור הקבלנים במועד שנקבע בלבד.

ד.להגיש המחאה בנקאית או ערבות (בנקאית/ חב' ביטוח מורשה) אוטונומית/בלתי מותנית ולא צמודה לטובת משרד הבריאות בסכום (קבוע) של 2,500,000 ₪ . תוקף ההמחאה/הערבות יהיה מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד תאריך 10.12.19.
הערבות צריכה להיות של המציע ( לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו) ובנוסח המצורף כנספח למסמך א'.
המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות או לפרוע את ההמחאה הבנקאית, אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יקיים אותה ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו של המזמין.

ה. להיות בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו–1976 ותקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ואישורים), לרבות האישורים הבאים:
1) תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987[ ראה טופס, "תצהיר בדבר היעדר ההרשאות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום", מס' ט.7.4.6.1].
2) אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
3) תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה) התשע"ו 2016 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 [ראה טופס, "תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות", ט.7.4.6.6].
4) המשרד יהיה רשאי להחליט כי הוצאת אישורים תקפים תתבצע על ידי הספקים באופן ממוחשב מאתר האינטרנט של רשות המיסים או באופן מקוון באמצעות מערכות המידע של רשות המיסים לגבי ספקים המחוברים למערכות אלה או על ידי עורך המכרז באופן ממוחשב מאתר האינטרנט.

ו. להתחייב ולעמוד בתנאי הוראת תכ"ם מס' 7.12.9 של החשב הכללי (בתוקף מיום 16.05.2010) שכותרתה: עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה, הניתנת לעיון בכתובת.

ז. לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.

ח. לקיים את כל חוקי העבודה, התקנות והצווים וכן ההסכמים הקיבוציים בענפים הנוגעים לתחום פעילותו.

ט. להתחייב כי לצורך ההתקשרות נשוא המכרז יעשה שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות.

י. לעמוד בדרישה שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק, או פשיטת רגל. המזמין רשאי לפסול גם מציע הנמצא בכינוס נכסים או הקפאת הליכים, לפי שיקול דעתו.

יא. ככל שהמציע הינו תאגיד/שותפות: להיות בעל אישור על העדר חובות לרשם החברות (להלן:"אישור"). כאישור ייחשב נסח חברה/שותפות עדכני של רשם התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה", אשר לא מצוינים בו חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה ולגבי חברה , בנוסף, לא מצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

יב. התנאים הינם מצטברים, הצעתו של קבלן שלא תעמוד באחד התנאים תדחה על הסף.

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 10/19 נקבע לתאריך 10.9.19 עד השעה 12:00.

את הצעות ההשתתפות במכרזים יש להכניס לתיבת המכרזים של משרד הבריאות מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה, קומת הכניסה, רח' ד"ר ארליך 20, ת.ד. 27163 תל אביב יפו מיקוד 61271.
אין משרד הבריאות מתחייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר וכן אנו רשאים לקבל חלק של ההצעה ו/או לא לקבל אף הצעה בכלל, כמו כן אנו רשאים להרחיב או לצמצם היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו/או מנהליות.
ועדת המכרזים תהיה רשאית (על פי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדית) לא לבחור במציע, אשר קבלת הצעתו במכרז זה הייתה גורמת לכך ש"יתרת העבודות שלו לביצוע עבור המינהל" תהיה בשיעור העולה על 30% מהיקף סך "כל יתרת העבודות לביצוע עבור המינהל", בענף נושא המכרז. הכול כמפורט במסמכי המכרז.

במקרה של סתירה בין נוסח המודעה בעיתון לבין תוכן מסמכי המכרז תינתן עדיפות לאמור במסמכי המכרז.

ט.ל.ח
 © בונים אונליין בע"מ כל הזכויות שמורות. רחוב י.ל.פרץ 32 חיפה 330610 טל': 04-8510510 , פקס: 04-8511042 אימייל: info@bonimonline.co.il
בניית אתרים ושיווק באינטרנט