דף ראשי עבודות עפר ופיתוח משכנתאות פרסם כאן! ספק אבן ושיש יצירת קשר
בניית מרפסות תלויות פרסם כאן! שלד וגמר אומדן עליות בנייה מאמרים בענף הבניה הוסף מכרז
לפי ח.פ./ת.ז. לפי אימייל

אחרי 13 שנים בי.ח דמרי: עמוס דבוש מונה למנכ"ל קרדן נדל"ן

"צעירים רבים מבינים שלעולם לא יצליחו לרכוש בית": האם העולם שוב צריך לדאוג?

שיפוץ בת"א ב-1.5 מיליון שקל: איך מעצבים דירה למשפחה גבוהה במיוחד?

באיזו עיר נמכרו דירות 4 חדרים ב-985 אלף שקל - וב-3.25 מיליון?

האיש שמחלק קנסות חושף נתון שצריך להטריד כל אדם שרוכש דירה חדשה בישראל

המדינה שהוכיחה: פיקוח על שכר הדירה לא מוריד מחירים

עסקת השבוע: בכמה נמכרה דירת 4 חדרים בגבעתיים

העלייה במחירי הדירות: מיליארדי שקלים ירדו לטימיון - ועכשיו יש סכנה חדשה

השוכר לא משלם? הדייר מסרב להתפנות? האנשים שדואגים לבעלי הבתים

משרד הביטחון מפנה 22 דונם סמוך למתחם התחנה בתל אביב לטובת 650 יחידות דיור

אחרי ההצפה - חריש מתאוששת: זינוק במכירת דירות חדשות

לאומי פרטנרס: "אספן גרופ נסחרת בדיסקאונט משמעותי ביחס לתזרים שהיא מייצרת"

יעקב לוקסנבורג שלח הצעה משופרת לבעלי החוב באפריקה

רובוטים במקום חיילים: מי יזכה במכרז הענק של צה"ל להפרטת האפסנאות

קק"ל בריטניה משקיעה 4.8 מיליון שקל בירוחם

במקום תמ"א 38? אלה השכונות שהמדינה בחרה לחדש

בני 32, בלי ילדים: 4,550 רווקים ורווקות מתחרים על 50 דירות בגינדי TLV

מגדלי ענק ואסון תחבורתי: כך תיראה הרצליה פיתוח

תוכנית המתאר של שהם אושרה: נערכים ל-35 אלף תושבים עד 2040

"חזירות ורצון להעשיר את קופת בעלי הקרקע": תושבי צפון תל אביב נגד תוכנית שדה דב
רויאל בריכות שחיה
כפיר פישר אדריכלות נוף
חוראני רול אלומיניום
אסגרד יוגב בניה ייחודית בע"מ
אייל פישר צילום אדריכלי
זוהר הנדסה
עבודות עץ-חנן
פתרונות לשיפוצים
אבי שערים
ג.שרון הנדסה בע"מ
ברוידה גלאס פרויקטים
 דף ראשי > מכרזים
בניה ותשתיות - עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות
מס' מכרז: 29365
תאריך פתיחה: 7/8/2019
סוגי תשתיות:
1. סלילה / עפר / דרכים
2. פיתוח
אזור:
דרום, 
מיקום: אזור התעשייה נ.ע.מ
סוג בנייה:
1. מוסדי
שלב: מכרזים לביצוע
בניה לפלח:
ממשלתי,
סיווג מקצועי:
1. ג - 200 (כבישים תשתיות ופיתוח) - 3 - לא מוכר לעבודות ממשלתיות
2. ב - 260 (הנחת קווי ביוב ניקוז ומים) - 2 - לא מוכר לעבודות ממשלתיות
התמחות:
קבלני פיתוח
עבודות עפר: אחר
סלילה וכבישים: אחר
גידור: אחר
תיעול ביוב וניקוז מים: אחר
קבלני חשמל,אינסטלציה,מיזוג
תיעול ביוב וניקוז מים: אחר
קבלן: טרם נבחר
מפרסם / יזם: משרד הכלכלה והתעשייה
אדריכל: נבחר
איש קשר: בונים אונליין טלפון: 04-8510510
מועד סיור קבלנים: 19/8/2019   שעה:  11.00 מקום מפגש:  בכניסה הראשית לאזור התעשייה נ.ע.מ.
* השתתפות חובה
מועד אחרון להגשת הצעות: 2/9/2019 עודכן בתאריך:  7/8/2019 שעה:  13:00
הערות: *משרד הכלכלה - מכרז פומבי מס' 10-2019 הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות בשלבים א',ב', פיתוח שצ"פים ובניית צומת ימינה ימינה באזור התעשייה נ.ע.מ

החברה המנהלת דנה הנדסה בע"מ, מתוקף היותה חברה-מנהלת מטעם משרד הכלכלה והתעשייה, מתכבדת להזמין בזאת, מציעים להגשת הצעתם למכרז זה.

1. תיאור העבודה: ביצוע עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות בשלבים א',ב' פיתוח שצ"פים ובניית צומת ימינה ימינה באזור התעשייה נ.ע.מ

2. תקופת-הביצוע המוצעת: 14 חודשים.

3. רשאים להשתתף במכרז, רק מציעים העונים על כל תנאי-הסף המפורטים במסמכי המכרז, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המציע לעמוד במכלול התנאים הבאים:
א. המציע רשום בפנקס הקבלנים בענף 200 בקבוצה ג' סיווג 3 או סיווג גבוה יותר ובנוסף, בענף 260 בקבוצה ב' בסיווג 2 או סיווג גבוה יותר.
ב. המציע הינו בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות אשר התקבל ממנהלת רישום קבלנים מוכרים בענף 200 בקבוצה ג' סיווג 3 או סיווג גבוה יותר ובנוסף, בענף 260 בקבוצה ב' בסיווג 2 או סיווג גבוה יותר.
ג. המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, לרבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום.
ד. המציע ביצע, כקבלן ראשי, ב- 3 השנים האחרונות (2016-2018) עבודות פיתוח ותשתית בהיקפים מצטברים, לכל הפחות, של 12,000,000 ₪ לא כולל מע"מ.
ה. המציע הינו בעל תעודת איכות ISO 9001:2015, בתוקף במועד הגשת ההצעות.
ו. אם המציע הינו חברה או שותפות- למציע אין חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה. לגבי מציע שהינו חברה- החברה איננה בסטטוס של חברה מפרת חוק ואיננה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.
ז. על המציע לצרף להצעתו ערבות כספית בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית על-שם המציע (כמבקש הערבות) ולפקודת דנה הנדסה בע"מ, ע"ס 100,000 ש"ח, ובהתאם לתנאים ולנוסח הקבועים במסמכי-המכרז, וכשתוקף הערבות יהא עד לתאריך 1.12.19
ח. המציע השתתף בסיור קבלנים, אשר ייערך ביום 19.8.19 שעה 11:00. מקום המפגש לתחילת הסיור: כניסה ראשית לאזור התעשייה נ.ע.מ. ההשתתפות בסיור-הקבלנים הינה חובה.

4. על המציע לצרף להצעתו את כלל המסמכים והכתבים והאישורים הנדרשים להוכחת קיום תנאי-הסף ויתר תנאי-המכרז, המפורטים בחוברת מסמכי-המכרז.

5. המציע רשאי לפנות למזמין לקבלת מסמכי המכרז ו/או הבהרות למסמכי המכרז, לכתובת לאביעד כהן, ולא יאוחר מיום 26.8.19 בשעה 13:00 - יש לוודא הגעת הדוא"ל ע"י קבלת אישור בדוא"ל חוזר.

6. האמור בהזמנה/מודעה זו, אינו בא לגרוע מתנאי כלשהו הנזכר במסמכי-המכרז, אלא להוסיף עליהם בלבד . נוסח ההזמנה המלא והמחייב, הוא זה המופיע במסמכי-המכרז.

7. את ההצעה יש לשלשל לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי דנה הנדסה בע"מ בת"א רח' הרכבת 28, קומה 6, לא יאוחר מיום 2.9.19 בשעה 13:00

8. מובהר ומודגש בזאת, כי ההתקשרות והתשלום למציע שהצעתו תזכה במכרז, כפופים לאישור תקציבי ובהעברת כספים בפועל מאת משרד הכלכלה.

9. החברה-המנהלת שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לקבל חלק מן המכרז ולהוציא לפועל ע"י הזוכה חלק מן העבודה בלבד. החברה-המנהלת אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי והדבר מסור לשיקול דעתה הבלעדית והמוחלט של החברה-המנהלת.

ט.ל.ח
 © בונים אונליין בע"מ כל הזכויות שמורות. רחוב י.ל.פרץ 32 חיפה 330610 טל': 04-8510510 , פקס: 04-8511042 אימייל: info@bonimonline.co.il
בניית אתרים ושיווק באינטרנט