דף ראשי עבודות עפר ופיתוח משכנתאות פרסם כאן! ספק אבן ושיש יצירת קשר
בניית מרפסות תלויות פרסם כאן! שלד וגמר אומדן עליות בנייה מאמרים בענף הבניה הוסף מכרז
לפי ח.פ./ת.ז. לפי אימייל

אחרי 13 שנים בי.ח דמרי: עמוס דבוש מונה למנכ"ל קרדן נדל"ן

"צעירים רבים מבינים שלעולם לא יצליחו לרכוש בית": האם העולם שוב צריך לדאוג?

שיפוץ בת"א ב-1.5 מיליון שקל: איך מעצבים דירה למשפחה גבוהה במיוחד?

באיזו עיר נמכרו דירות 4 חדרים ב-985 אלף שקל - וב-3.25 מיליון?

האיש שמחלק קנסות חושף נתון שצריך להטריד כל אדם שרוכש דירה חדשה בישראל

המדינה שהוכיחה: פיקוח על שכר הדירה לא מוריד מחירים

עסקת השבוע: בכמה נמכרה דירת 4 חדרים בגבעתיים

העלייה במחירי הדירות: מיליארדי שקלים ירדו לטימיון - ועכשיו יש סכנה חדשה

השוכר לא משלם? הדייר מסרב להתפנות? האנשים שדואגים לבעלי הבתים

משרד הביטחון מפנה 22 דונם סמוך למתחם התחנה בתל אביב לטובת 650 יחידות דיור

אחרי ההצפה - חריש מתאוששת: זינוק במכירת דירות חדשות

לאומי פרטנרס: "אספן גרופ נסחרת בדיסקאונט משמעותי ביחס לתזרים שהיא מייצרת"

יעקב לוקסנבורג שלח הצעה משופרת לבעלי החוב באפריקה

רובוטים במקום חיילים: מי יזכה במכרז הענק של צה"ל להפרטת האפסנאות

קק"ל בריטניה משקיעה 4.8 מיליון שקל בירוחם

במקום תמ"א 38? אלה השכונות שהמדינה בחרה לחדש

בני 32, בלי ילדים: 4,550 רווקים ורווקות מתחרים על 50 דירות בגינדי TLV

מגדלי ענק ואסון תחבורתי: כך תיראה הרצליה פיתוח

תוכנית המתאר של שהם אושרה: נערכים ל-35 אלף תושבים עד 2040

"חזירות ורצון להעשיר את קופת בעלי הקרקע": תושבי צפון תל אביב נגד תוכנית שדה דב
ש.א להנדסה
טיפרוניק פתרונות הנדסה
חוראני רול אלומיניום
אסגרד יוגב בניה ייחודית בע"מ
אייל פישר צילום אדריכלי
יהודה דדוש
עבודות עץ-חנן
פתרונות לשיפוצים
אבי שערים
ג.שרון הנדסה בע"מ
רם אופק יועץ משכנתאות
 דף ראשי > מכרזים
בניה ותשתיות - עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות
מס' מכרז: 29366
תאריך פתיחה: 7/8/2019
סוגי תשתיות:
1. סלילה / עפר / דרכים
2. פיתוח
אזור:
דרום, 
מיקום: אזור התעשייה ירוחם
סוג בנייה:
1. מוסדי
שלב: מכרזים לביצוע
בניה לפלח:
ממשלתי,
סיווג מקצועי:
1. ג - 200 (כבישים תשתיות ופיתוח) - 2 - לא מוכר לעבודות ממשלתיות
2. ב - 260 (הנחת קווי ביוב ניקוז ומים) - 2 - לא מוכר לעבודות ממשלתיות
התמחות:
קבלני פיתוח
עבודות עפר: אחר
סלילה וכבישים: אחר
גידור: אחר
תיעול ביוב וניקוז מים: אחר
קבלני חשמל,אינסטלציה,מיזוג
תיעול ביוב וניקוז מים: אחר
קבלן: טרם נבחר
מפרסם / יזם: משרד הכלכלה והתעשייה
אדריכל: נבחר
איש קשר: בונים אונליין טלפון: 04-8510510
מועד סיור קבלנים: 20/8/2019   שעה:  11.00 מקום מפגש:  בכניסה הראשית לאזור התעשייה ירוחם
* השתתפות חובה
מועד אחרון להגשת הצעות: 3/9/2019 עודכן בתאריך:  7/8/2019 שעה:  13:00
הערות: *משרד הכלכלה - מכרז פומבי מס' 11-2019 הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות בצד קיים וביצוע אספלט באזור חדש- אזור התעשייה ירוחם

החברה המנהלת דנה הנדסה בע"מ, מתוקף היותה חברה-מנהלת מטעם משרד הכלכלה והתעשייה, מתכבדת להזמין בזאת, מציעים להגשת הצעתם למכרז זה.

1. תיאור העבודה: ביצוע עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות בצד קיים וביצוע אספלט באזור חדש- אזור התעשייה ירוחם

2. תקופת-הביצוע המוצעת: 5 חודשים.

3. רשאים להשתתף במכרז, רק מציעים העונים על כל תנאי-הסף המפורטים במסמכי המכרז, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המציע לעמוד במכלול התנאים הבאים:
א. המציע רשום בפנקס הקבלנים בענף 200 בקבוצה ג' סיווג 2 או סיווג גבוה יותר ובנוסף, בענף 260 בקבוצה ב' בסיווג 2 או סיווג גבוה יותר.
ב. המציע הינו בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות אשר התקבל ממנהלת רישום קבלנים מוכרים בענף 200 בקבוצה ג' סיווג 2 או סיווג גבוה יותר ובנוסף, בענף 260 בקבוצה ב' בסיווג 2 או סיווג גבוה יותר.
ג. המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, לרבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום.
ד. המציע ביצע, כקבלן ראשי, ב- 3 השנים האחרונות (2016-2018) עבודות פיתוח ותשתית בהיקפים מצטברים, לכל הפחות, של 2,600,000 ₪ לא כולל מע"מ.
ה. המציע הינו בעל תעודת איכות ISO 9001:2015, בתוקף במועד הגשת ההצעות.
ו. אם המציע הינו חברה או שותפות- למציע אין חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה. לגבי מציע שהינו חברה- החברה איננה בסטטוס של חברה מפרת חוק ואיננה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.
ז. על המציע לצרף להצעתו ערבות כספית בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית על-שם המציע (כמבקש הערבות) ולפקודת דנה הנדסה בע"מ, ע"ס 100,000 ש"ח, ובהתאם לתנאים ולנוסח הקבועים במסמכי-המכרז, וכשתוקף הערבות יהא עד לתאריך ֹֹֹֹ¬ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ1.12.19
ח. המציע השתתף בסיור קבלנים, אשר ייערך ביום 20.8.19 שעה 11:00. מקום המפגש לתחילת הסיור: כניסה ראשית לאזור התעשייה ירוחם ההשתתפות בסיור-הקבלנים הינה חובה.

4. על המציע לצרף להצעתו את כלל המסמכים והכתבים והאישורים הנדרשים להוכחת קיום תנאי-הסף ויתר תנאי-המכרז, המפורטים בחוברת מסמכי-המכרז.

5. המציע רשאי לפנות למזמין לקבלת מסמכי המכרז ו/או הבהרות למסמכי המכרז, לכתובת לאביעד כהן, ולא יאוחר מיום 27.8.19 בשעה 13:00 - יש לוודא הגעת הדוא"ל ע"י קבלת אישור בדוא"ל חוזר.

6. האמור בהזמנה/מודעה זו, אינו בא לגרוע מתנאי כלשהו הנזכר במסמכי-המכרז, אלא להוסיף עליהם בלבד . נוסח ההזמנה המלא והמחייב, הוא זה המופיע במסמכי-המכרז.

7. את ההצעה יש לשלשל לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי דנה הנדסה בע"מ בת"א רח' הרכבת 28, קומה 6, לא יאוחר מיום 3.9.19 בשעה 13:00

8. מובהר ומודגש בזאת, כי ההתקשרות והתשלום למציע שהצעתו תזכה במכרז, כפופים לאישור תקציבי ובהעברת כספים בפועל מאת משרד הכלכלה.

9. החברה-המנהלת שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לקבל חלק מן המכרז ולהוציא לפועל ע"י הזוכה חלק מן העבודה בלבד. החברה-המנהלת אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי והדבר מסור לשיקול דעתה הבלעדית והמוחלט של החברה-המנהלת.

ט.ל.ח
 © בונים אונליין בע"מ כל הזכויות שמורות. רחוב י.ל.פרץ 32 חיפה 330610 טל': 04-8510510 , פקס: 04-8511042 אימייל: info@bonimonline.co.il
בניית אתרים ושיווק באינטרנט