דף ראשי עבודות עפר ופיתוח משכנתאות פרסם כאן! ספק אבן ושיש יצירת קשר
בניית מרפסות תלויות פרסם כאן! שלד וגמר אומדן עליות בנייה מאמרים בענף הבניה הוסף מכרז
לפי ח.פ./ת.ז. לפי אימייל

לבייב נפרד סופית משוק ההון הישראלי - בהפסד של מיליארדים: מי יזכה באפריקה?

ההגרלה הבאה של מחיר למשתכן בדרך - אך אלפי זוכים יחכו למפתח עוד כמה שנים

"כמו מטוס שניסה להמריא - אבל התרסק על הקרקע": נחשפים המחדלים שהביאו לקריסת אורתם סהר

כלל ביטוח רוכשת מבנה באזור התעשייה הר-טוב ב-96 מיליון שקל

ניצחון ליזמים בת"א: לא יידרשו לתת כתבי שיפוי עבור בנייה סמוך לנחל הירקון

המלשינון של ואדי ערה: כך נאבקים תושבי קציר בהרחבה של ערערה

דירה בפחות ממיליון שקל - אבל תשכחו מגוש דן: הפתרון של שקד ובנט לשוק הדיור

לילה באילת החל ב-80 שקל: הרשת שרוצה לשבור את מחירי החופשות

כיל מצטרפת למאבק הענקים נגד השכונה החדשה באשדוד: "פוטנציאל לפגיעה משמעותית בעסקים"

משפחה ערבית שביקשה לקנות דירה בירושלים וסורבה - תפוצה ב-20 אלף שקל

"חומות בטון במקום שטחים ירוקים": תושבי ת"א נגד פרויקט הענק בלה גווארדיה

תביעה נגזרת של 13 מיליון שקל: הסכסוך סביב מתחם קולנוע שביט עולה מדרגה

מגוריט תרכוש 56 דירות בפרויקט "הפרדס" בפתח תקווה ב-130 מיליון שקל

"ניהול איכותי, מחיר נוח בבורסה - ותנופת פיתוח": ההמלצה החדשה של איפקס קפיטל מרקטס

הכלכלנית הראשית באוצר: בזכות מחיר למשתכן - עלייה במכירת דירות חדשות

כשנה לאחר שראש מינהל הבטיחות עזב בטריקת דלת: משרד העבודה והרווחה הודיע על מינוי חדש

אחרי 13 שנים בי.ח דמרי: עמוס דבוש מונה למנכ"ל קרדן נדל"ן

"צעירים רבים מבינים שלעולם לא יצליחו לרכוש בית": האם העולם שוב צריך לדאוג?

שיפוץ בת"א ב-1.5 מיליון שקל: איך מעצבים דירה למשפחה גבוהה במיוחד?
ש.א להנדסה
ד.ד.ניהול ובניה בע"מ
א.מ עבודות חשמל תקשורת ושיפוצים
ידי נתנאל
ידי זהב
איזי פרדו פרויקטים
סיגנל חברה לבניה והנדסה
רעיונות -ניהול פרויקטים בע"מ
נתשה עבודות עפר
רויאל גרניט
אמוץ יגדל
 דף ראשי > מכרזים
בניה ותשתיות - התקנת מעלית בהיכל המשפט
מס' מכרז: 29382
תאריך פתיחה: 12/8/2019
סוגי תשתיות:
1. בניה
2. הקמת מעלית/ שיפוץ מעלית
אזור:
צפון, 
מיקום: נצרת
סוג בנייה:
1. מוסדי
שלב: מכרזים לביצוע
בניה לפלח:
ממשלתי,
סיווג מקצועי:
1. ג - 100 (בנייה) - 1 - לא מוכר לעבודות ממשלתיות
2. ב - 180 (מעליות ומדרגות נעות) - 1 - לא מוכר לעבודות ממשלתיות
התמחות:
חברות בנייה - ביצוע
בנייה לביצוע: בניה לביצוע
קבלני חשמל,אינסטלציה,מיזוג
מעליות ומדרגות נעות: אחר
קבלן: טרם נבחר
מפרסם / יזם: הנהלת בתי המשפט
אדריכל: נבחר
איש קשר: בונים אונליין טלפון: 04-8510510
מועד סיור קבלנים: 15/8/2019   שעה:  10.30 מקום מפגש:  היכל המשפט נצרת עילית (נוף הגליל) קרית יצחק רבין
* השתתפות חובה
מועד אחרון להגשת הצעות: 9/9/2019 שעה:  12:00
הערות: *הנהלת בתי המשפט יחידת הרכש המרכזית מכרז פומבי מס' 16/19 ייצור אספקה והתקנה של מעלית עובדים בהיכל המשפט נצרת

1. הנהלת בתי המשפט, באמצעות יחידת הרכש המרכזית (להלן: המשרד או המזמינה) פונה בזאת לקבלת הצעות להתקנת מעלית חשמלית של 8 נוסעים , 3 תחנות עם פיקוד מאסף מלא . בהיכל המשפט נצרת עילית (נוף הגליל) תיאור השירות הנדרש מופיע בפרק "מסמך האפיון" המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ניתן לעיין בתנאי המכרז ונספחיו המכרז המפורט את תנאי המכרז ונספחיו באתר הרשות תחת "פרסומים", או באתר מנהל הרכש הממשלתי תחת "מכרזים". כמו כן ניתן לפנות במייל לקבלת מסמכי המכרז בדואר אלקטרוני.

2. תקופת ההתקשרות עם המציעה שתזכה תחל לאחר סיום הליכי יצירת ההתקשרות .תקופת ביצוע העבודה במכרז זה הינה: 70 ימים קלנדאריים מיום צו התחלת עבודה .הזוכה יהיה אחראי על תחזוקת המעלית בשיטה IN-ALL למשך שנה מיום מסירת המעלית. להנהלת בתי המשפט שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה של עד 5 שנים נוספות לצורך שירות תחזוקת המעלית , במספר תקופות ופעמים כפי שיוחלט על ידה ובלבד שתקופת ההתקשרות הנוספת לא תעלה על 5 שנים כאמור.

3. שאלות הבהרה למכרז ניתן להעביר במייל בלבד בקובץ WORD למר ארקדי סיגל עד ליום 21.08.2019 בשעה 14:00 הנהלת בתי המשפט תיתן מענה לשאלות באמצעות דוא"ל בלבד, כאשר התשובות תפורסמנה באתר הבית של מערכת בתי המשפט תחת "פרסומים", או באתר מנהל הרכש הממשלתי הצעות עבודה ומכרזים , "ביום 26.08.2019 בשעה 16:00. למען הסר ספק, על המציעים להתעדכן בהבהרות השונות באתר האינטרנט. התשובות לשאלות ההבהרה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהוראותיו ועל המציע

4. דרישות בסיסיות להשתתפות במכרז:
התאגדות כדין: על המציע להיות יחידה אורגנית, המהווה אישיות משפטית אחת כשותפות או כחברה, או שהוא עוסק מורשה. להוכחת האמור , על המציע לצרף תעודת התאגדות כחברה או כשותפות מהמרשם הרשמי הרלוונטי או תעודת עוסק מורשה.
ככל שהמציע מאוגד כחברה או שותפות- יצרף המציע נסח של התאגיד המעודכן ליום הגשת ההצעות אשר במסגרתו יצוין כי לתאגיד אין חובות לרשם הרלוונטי (רשם החברות/ רשם השותפויות). במידה ומפורט חוב לרשם התאגידים בנסח המצורף, יש לצרף אישור על תשלום החוב לרשם התאגידים. את המסמך המפרט את המידע הנ"ל יפיק המציע ,ללא תשלום, באתר הרשמי של רשם התאגידים
ניהול ספרים ופנקסים: על המציע לנהל את החשבונות והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, וכן לדווח לפקיד השומה על עסקאות המוטלות עליהן מס ערך מוסף, כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו 1976, בחתימתו של פקיד מורשה כהגדרתו שם, ובתקנות עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( )אישורים(, התשמ"ח-1987 וכללי עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשנ"א-1991.
המציע יצרף אישור תקף מפקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, או העתק ממנו המעיד על כך שהמציע :
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או שהוא פטור מלנהלם; נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
בהגשת הצעתו מתחייב הקבלן לעמוד בכל תנאי הצעתו למכרז, לא יעשה כן, יהיה המשרד רשאי לתבוע מהקבלן כל נזק שנגרם ו/או שיגרם למשרד כתוצאה מאי עמידתו של הקבלן בתנאי הצעתו למכרז.
השתתפות בסיור קבלנים שיתקיים ביום 15.08.2019 בשעה 10:30 בהיכל המשפט נצרת עילית (נוף הגליל) קרית יצחק רבין על המציע לחתום על תצהיר בדבר אי תיאום מכרז בנוסח נספח ג’ על המציע לצרף תצהיר מציע (נספח א’) חתום ומאומת ע”י עו”ד.
על המציע לצרף תעודה מרשם הקבלנים המעידה על:
חלופה-א: קבלן רשום ברשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון בתחום בנייה - בענף 100, סיווג ג1. (רישום זה: 100, ג1 - כולל עבודות הנדסה אזרחית ומעליות). על הספק לצרף אישור כאמור .
חלופה-ב: קבלן רשום ברשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון בתחום מעליות בענף 180, סיווג ב1.
כאשר בחלופה זו קבלן המעליות יתחייב להעסיק קבלן משנה הרשום בענף 100, ג1 לצורך ביצוע עבודות השלד, האדריכלות והמערכות בפרויקט. על המציע לצרף אישור כאמור.
על המציע לצרף תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום. בנוסח נספח ה’, חתום ומאומת ע”י עו”ד.
על המציע לחתום על תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות המצורף למכרז זה כנספח ד.’ דרישות נוספות המופיעות במכרז.

5. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים של הנהלת בתי המשפט ברח’ כנפי נשרים 22 ירושלים, ארכיב קומה 2 לא יאוחר מיום 09.09.2019 בשעה 12:00.

ט.ל.ח
 © בונים אונליין בע"מ כל הזכויות שמורות. רחוב י.ל.פרץ 32 חיפה 330610 טל': 04-8510510 , פקס: 04-8511042 אימייל: info@bonimonline.co.il
בניית אתרים ושיווק באינטרנט