דף ראשי עבודות עפר ופיתוח משכנתאות פרסם כאן! ספק אבן ושיש יצירת קשר
בניית מרפסות תלויות פרסם כאן! שלד וגמר אומדן עליות בנייה מאמרים בענף הבניה הוסף מכרז
לפי ח.פ./ת.ז. לפי אימייל

חוכמת חיים: ויתרו על חדר והרוויחו דירה

בתי פאר, מגרשי טניס ובריכות שחייה: היהודים האירנים כבשו את בוורלי הילס - ומרגיזים את השכנים

כך מתכננים עיר צפופה פי שניים מתל אביב - ללא גורדי שחקים

איפה נמכרה וילה 6 חדרים ב-1.6 מיליון שקל - ודירת 3 חדרים ב-1.25 מיליון שקל

לארי אליסון: "WeWork כמעט חסרת ערך; הטענה שזו חברת היי-טק - ביזארית"

כולם מבולבלים מהבחירות, אבל דבר אחד בטוח: מחירי הדירות ממשיכים לטפס

עסקת השבוע: דירת 7 חדרים בקצת יותר מ-2 מיליון שקל

"כשתקפו את השכנה שלי ברחוב הסמוך הבנתי שאני לא מדמיינת שהולכים אחריי"

מתחם הבורסה ברוטשילד: אור ירוק לפינוי-בינוי שיאפשר מגדלים בני 40 קומות

הכישלון של כחלון: קצב הבנייה ממשיך להידרדר - והמחסור בדירות צפוי להעמיק

עסקת ענק: אמות תרכוש את קניון קרית אונו מנכסים ובניין בחצי מיליארד שקל

אדם נוימן לעובדי WeWork: "מתחרט על טיפולי בהנפקה; חוויה מעוררת ענווה"

25 אלף שקל לדירה: העיריות שמחייבות יזמים לממן את עלויות התחזוקה בפינוי-בינוי

תתחרה בקניונים? פוקס מתרחבת לנדל"ן - ותקים מרכז קניות ליד אילת

מתחם היקב בראשל"צ חוזר להליכי התכנון - באישור היועמ"ש

נשמע מוכר? מחירי הנדל"ן בהונג קונג הם הדלק של מחאת הענק

מכה לעיריית רמת גן: אורנשטיין מכופף את כרמל שאמה – ומחזיר את תמ"א 38 לעיר

כישלון חרוץ: כך עלו מחירי הדירות בתקופת כחלון כשר אוצר

הדירקטוריון אישר: קובי אמסלם נבחר ליו"ר עמידר החדשה

אם הממשלה תסייע לקיבוצים - תיפתר מצוקת הדיור
טרא יזמות ובניה בע"מ
כפיר פישר אדריכלות נוף
א.מ עבודות חשמל תקשורת ושיפוצים
קשת ארץ
נאוה גינון ושיווק
שיש ונציה
בנימין בניה בעץ
רעיונות -ניהול פרויקטים בע"מ
א.וליד בע"מ
עדי רמה פרויקטים בע"מ
אמוץ יגדל
 דף ראשי > מכרזים
בניה ותשתיות - ריהוט משרדי וכיסאות משרד
מס' מכרז: 29439
תאריך פתיחה: 29/8/2019
סוגי תשתיות:
1. בניה
אזור:
שומרון, 
מיקום: אזור יהודה והשומרון
סוג בנייה:
1. מוסדי
שלב: מכרזים לביצוע
בניה לפלח:
ממשלתי,
התמחות:
ספקים לבניה
ריהוט - ספק: אחר
קבלן: טרם נבחר
מפרסם / יזם: המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון
אדריכל: נבחר
איש קשר: בונים אונליין טלפון: 04-8510510
מועד אחרון להגשת הצעות: 6/10/2019 שעה:  12:00
הערות: * המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון יחידת קמ"ט שיכון הזמנת הצעות למכרז מס' 20/19 לאספקת ריהוט משרדי וכיסאות משרד למינהל האזרחי

1. המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון מעוניין באספקת ריהוט משרדי וכיסאות משרד, במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט הטכני הכלול במסמכי המכרז.

2. ההתקשרות הינה לתקופה של שנה, למינהל שמורה אופציה להאריך את ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על חמש שנים בסה"כ.

3. השתתפות במכרז כפופה לעמידתו של המציע בתנאי הסף הבאים, במצטבר:
- תנאי סף מנהליים (חלים על כל המציעים, ללא תלות באשכול עבורו מוגשת הצעה):
א. המציע צירף ערבות בנקאית בלתי-מותנית עבור כל אשכול עבורו מוגשת הצעה בנוסח נספח ט"ו למכרז ובתוקף עד למועד הנקוב בסעיף המנהלה לעיל, בסכומים הבאים, בהתאם לאשכולות עבורם מוגשת הצעתו –
מציע המגיש הצעה לאשכול ריהוט בלבד יגיש ערבות בגובה 21,000 ₪ (עשרים ואחת אלף ₪).
מציע המגיש הצעה לאשכול כיסאות בלבד יגיש ערבות בגובה 7,000 ₪ (שבעת אלפים ₪).
מציע המגיש הצעה לשני האשכולות יחד יגיש ערבות בגובה 25,000 ₪ (עשרים ואחת אלף ₪).

ב. למציע פלסטיני -
(1) ניהול ספרים כדין וחשבונית התחשבנות כהגדרתם לפי כל דין החל באזור. המינהל יהיה רשאי לראות בעצם הגשת ההצעה כהצהרה בדבר ניהול הפנקסים, זאת מבלי לגרוע מזכותו של המינהל לבצע בדיקת ניהול פנקסים או מחובת המציע לצרף את המסמכים והאסמכתאות הנדרשים.
(2) אישור על פתיחת חברה בפקיד שומה אוטונומיה ירושלים (ככל שהמציע הינו חברה).
(3) המציע עומד בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה, כמתחייב מכל דין החל באזור ביחס להעסקת עובדי המציע (ראו נספח י"ג).

ג. למציע ישראלי -
(1) קיומם של כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, לרבות האישורים הבאים:
א. תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 [ראו נספח י'] ותצהיר בדבר העסקת עובדים לפי הדין [ראו נספח י"א];
ב. אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מניהולם ומדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף;
ג. תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשע"ו-2016 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 [ראו נספח י"ב];
(2) העדר חובות לרשם החברות - הצגתו של נסח חברה/שותפות עדכני [הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים]. על המציע לוודא כי בנסח לא מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה. לגבי חברה, המציע יוודא בנוסף שבנסח לא מצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק;

- תנאי סף מקצועיים:
תנאי סף למציעים לאשכול ריהוט
ד. המציע הינו בעל ניסיון באספקת ריהוט משרדי לשלושה לקוחות לפחות, בהיקף כספי של 200,000 ₪ (לכל לקוח), בכל שנה מחמשת השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז זה.
תנאי סף למציעים לאשכול כיסאות

ה. המציע הינו בעל ניסיון באספקת כיסאות לשלושה לקוחות לפחות, בהיקף כספי של 90,000 ₪ (לכל לקוח), בכל שנה מחמשת השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז זה.

4. המינהל שומר לעצמו את הזכות שלא לדון בהצעה שלא הוגשה בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.

5. לקבלת מסמכי המכרז ושאלות הבהרה בנוגע למכרז ניתן לפנות בכתב למר מעוז גואטה, במייל.

6. מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה למכרז 10.9.19 עד שעה 14:00. שאלות שיופנו בעל פה או בדרך אחרת, לא ייענו ולא יחייבו את המינהל. על הפניה להיות בפורמט כמפורט במסמכי המכרז. המינהל שומר לעצמו את הזכות שלא לדון בשאלות שלא הוגשו בפורמט הנ"ל או שנמצאו בלתי ענייניות.

7. המענה לשאלות ההבהרה יינתן עד לתאריך 22.9.19.

8. המנהל האזרחי שומר לעצמו את הזכות לעדכן את מסמכי המכרז, בין כתוצאה משאלות ההבהרה שיתקבלו ובין שלא בקשר עימן.
המענה לשאלות ההבהרה ישלח למציעים שנרשמו אצל המינהל ויפורסם באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי . המענה יצורף למסמכי ההצעה ויחייב את המציעים.
על כל המציעים חובה להתעדכן עד למועד האחרון להגשת ההצעות בכל שינוי או הבהרה באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי.

9. מכתב ההצעה והמסמכים המצורפים אליו, יוכנסו למעטפה סגורה שעליה ירשם "מכרז מס' 20/19 לאספקת ריהוט משרדי וכיסאות משרד למינהל האזרחי ".

10. על ההצעות להגיע לתיבת ההצעות הנמצאת במסדרון קומה 1 כניסה ראשית (על יד המזנון), במפקדת המינהל האזרחי בבית-אל, עד ליום 6.10.19 עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תימצא בתיבת ההצעות עד לשעה הנקובה, באותו היום, לא תיחשב כמעטפה שנמסרה במועד ולא תשתתף במכרז.
לתשומת לב המציעים, בימי ג' לא מתקיימת קבלת קהל סדירה במנהל האזרחי, ועל כן הגשת ההצעות בימים אלו עשויה שלא להתאפשר.

11. המינהל אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. בחירת ההצעה הזוכה נתונה לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המינהל.

12. הוראות ותניות המכרז מפורטות במסמכי המכרז. הודעה זו אינה באה לשנות, להוסיף או לגרוע מן ההוראות והתניות המפורטות שם. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

ט.ל.ח
 © בונים אונליין בע"מ כל הזכויות שמורות. רחוב י.ל.פרץ 32 חיפה 330610 טל': 04-8510510 , פקס: 04-8511042 אימייל: info@bonimonline.co.il
בניית אתרים ושיווק באינטרנט