דף ראשי מנוי לצפייה במידעים לבניה משכנתאות מערכות מיזוג אוויר ספק אבן ושיש יצירת קשר
גזוזטרה מרפסת ישראלית ייעוץ ופתרונות קרינה אחזקת מבנים אומדן עליות בנייה מאמרים בענף הבניה הוסף מכרז
לפי ח.פ./ת.ז. לפי אימייל
אקסלנס הנדסה
ספיר תקשורת
רהב הנדסה
רנצ'ו שיפוצים ואינסטלציה
דרך החלון -ניקוי חלונות בגובה
קונקריט חב' לבניה ושיפוצים
אפומנדו אדריכלים
א.אבירז ייזום ובניה
אחים סעדון בניה ושיפוצים
דלתות פולימר א.ק בע"מ
 דף ראשי > תקנון האתר
תקנון האתר

מבוא

אנו מודים לך (להלן: "המשתמש") על בחירתך להיכנס לאתר "בונים אונליין" ו/או לכל עמוד ו/או מדור ו/או שירותים, רגילים ומיוחדים, הניתנים במסגרת –בונים אונליין האתר המקצועי בענף הבנייה המופעל ומנוהל על ידי בונים אונליין(להלן –החברה) בכפוף לתנאי שימוש אלה, תוכל לגלוש בכל דפי האתר, לפרסם את שמך באחד ממדורי האתר, וכן להירשם ותשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים (להלן ביחד - "השירותים"). במסגרת תנאי שימוש אלו, "משתמש" - לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה.

כללי

השימוש כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. בונים אונליין שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פירסומם באתר. על אף האמור, תפעל בונים אונליין ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה.

אם אינך מסכים לתנאים הכתובים בתקנון אינך רשאי לעשות שימוש באתר ובמידע המצוי בו. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.
תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין לבין כל אדם המשתמש, במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש ו/או בשירותים המיוחדים (כפי שיפורטו להלן). בונים אונליין תוכל לשנות מעת לעת את מבנה מראהו, את השירותים, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. במסגרת השירותים, בונים אונליין תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים. מובהר כי איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

 שימוש במידע והגנת הפרטיות

המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שבונים אונליין תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה בונים אונליין רשאית:

למסור את פרטי המשתמש לצד ג' לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) לחברה מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שצד ג' התחייב לשמור בסוג את המידע אודותיו.

  1. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.
  2. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי בונים אונליין בקשר עם המשתמש לצרכי בונים אונליין.

המשתמש נותן בזאת לבונים אונליין את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלו ,באמצעות הפקס ו/או באמצעות SMS לטלפון הנייד  ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב לבונים אונליין, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם.

 התנהגות המשתמשים באתר

בונים אונליין תהיה רשאית להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך מודעות לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי במקרה כזה תחזיר בונים אונליין את התשלום ששילם המשתמש עבור המודעה, באופן יחסי למשך זמן הפרסום בפועל. הפעולות הנ"ל ינקטו ע"י בונים אונליין במידה ותכני המודעות יהיו, ע"פ שיקול דעתה של בונים אונליין, לא בהתאם  למטרות האתר ו/או יהיה במודעה ו/או בהתנהגות המשתמש משום שימוש לרעה באתר ובשירותיו ו/או אם המודעה ו/או המשתמש ישתמשו באתר למטרות שאינן חוקיות ו/או פוגעות בפעילות האתר והחברה.
הסירה החברה את מודעת המשתמש, זכותה לעשות כן ללא דיחוי וללא הודעה מוקדמת למשתמש, אף אם בעשותה כן עלולה החברה לגרום למשתמש לנזק או לעיכוב מכירה.

הסירה החברה את מודעת המשתמש - חבילת פרסום של כרטיס מקצועי,לבקשתו וזאת עד 30 יום מיום הזנתו לפורטל הכולל מלל מקצועי ,פרופיל חברה,קישורים לאתר אינטרנט / או פייסבוק  ,הזנת תמונות והתאמתם לפורמט הכרטיס יזוכה המפרסם בהחזר של 300 ש"ח מסכום העסקה(ממחירון המחירון של כרטיס מקצועי ) ולא במסגרת מבצע הנחות שניתן מעת לעת בו הזיכוי יהיה כמחצית מההחזר המצוין דהיינו 150 ש"ח . מעל 60 יום יינתן החזר בסך 150 ש"ח בלבד  .במסלול מורחב המשלב כרטיס מקצועי ומשולב באנר פרסומי ומיקומו בדף ראשי באתר המחייב שירות חוץ של מעצב / תכנת ו/או הקמת אתר המחייב רכישת דומיין, עיצוב האתר עפ"י דרישות ספציפיות הזנת תמונות בניית רקע וכו' .החיוב בעבור פעולות אלו הינו מלא ואינו קשור למשך תקופת הפרסום .בנוסף לעי"ל - במידה והמפרסם רכש חבילת פרסום הכוללת קבלת שי  אזי יחוייב המפרסם בעלות הרכישה של השי.המפרסם מאשר בחתימתו על מסמך ההתקשרות את התקנון ולא תהיה לו כל טענה לבונים אונליין.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

בונים אונליין תהיה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בונים אונליין, מדוריו ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי. זכויותיה של בונים אונליין בהקשר זה הנם, בין היתר, השימוש בשם בונים אונליין, מבנה האתר, עיצובו הגראפי של האתר, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול באתר(להלן: "המידע") . חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע, או בחלק ממנו – אלא אם ניתן אישור מפורש של בונים אונליין לעשות כן, מראש ובכתב.

בנוסף לאמור לעיל מוצהר על ידי המשתמש המעלה תכנים לאתר כי ידוע לו על איסור העלאת תכנים אשר יש בה משום עבירה על, בין היתר, חוקי זכות יוצרים, חוק הפטנטים, סודות מסחריים וכיו"ב, חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות או כל דין רלבנטי אחר וכי במידה והפרסום אשר יועלה על ידי המשתמש לאתר יהיה בו משום פגיעה בזכויות צד ג' או משום פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו, כי יחולו עליו כל חבות חוקית וכל אחריות שניתן להטיל על פי דין עליו, ועליו בלבד.

הגבלת אחריות

מודעות המועלות למערכת על-ידי משתמשים

מגישי המודעות מצהירים כי המידע הנזכר במודעה הוא נכון, מדויק, למיטב ידיעתם, כי אין מניעה חוקית לתוכן המוזכר במידע, וכי אין בכוונתם לבצע כל מעשה הונאה, תרמית, או מצג-שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את ציבור משתמשי האתר  ו/או מכל כוונה אחרת.

שירותים מיוחדים:

כל האמור להלן בחלק "שירותים מיוחדים" הנו בכפוף לאמור בתנאים הכלליים שלעיל, ואין באמור בחלק זה מלהפחית או לגרוע מהאמור בתנאים אלו.

השימוש בשירותים המיוחדים הנו אישי ואיננו פתוח לכלל המשתמשים, על כן בונים אונליין ממליצה למשתמש החפץ בשירות כלשהו או במספר שירותים המפורטים להלן, לקרוא את האמור להלן בעיון בטרם ההרשמה לשימוש.

רכישת לידים ומידעים לבניה :
 
הרוכש מתחייב כי השימוש במידע יהיה אך ורק לצורך קידום העסק אותו הוא מייצג,
ומוסכם עליו כי בונים אונליין אינה אחראית בכל צורה שהיא לשיתוף פעולה מצד היזם .הרוכש מאשר לחברת בונים אונליין בע"מ להפסיק מיידית את השירותים שאמורים להינתן לו במסגרת רכישת בנק המכרזים במידה ולא אקיים את תנאי תקנון הרכישה . ברכישת בנק לידים ו/או מידעים לבניה אין כל אפשרות לקבל החזר כספי ו/או קיזוז בתקופת המנוי.
 
שירותי רישום ברשם קבלנים:
 
בונים אונליין מאפשרת למנויי האתר לקבל שירותים מקצועיים בתחום רישום ראשוני / הגדלת סיווג קיים / הוספת סיווג נוסף עבור קבלן רשום.
כל שעליכם לעשות הוא למלא את הפרטים בטופס ההצטרפות ונציגנו יחזור אליכם בהקדם.
 
 
שיתופי פעולה :

בונים אונליין מציגה בפורטל את שרותיה של חברה ליעוץ במשכנתאות העוסקת בתחום המשכנתאות וריביות למשכנתאות .על מנת לקבל את שרותיה על המתעניין למלא את פרטי ההתקשרות .המתעניין מאשר בזאת להשתמש בפרטיו ולפנות לצורך קבלת נתונים לבנקים למשכנתאות ו/או לחברות הביטוח .אישור התקנון מאשר לחברת להשתמש בפרטיו של המתעניין הן לצרכים מקצועיים ומסחריים ולהעברת הנתונים כאמור .אין לבונים אונליין כל קשר ו/או אחריות על המידע המתפרסם בנושא המשכנתאות ו/או על הטיפול המקצועי בנושא זה לא במישרין ו/או בעקיפין .

 שירות סוכן חכם:

שירות זה מאפשר למשתמש, החפץ בכך, לקבל הודעות SMS לטלפון הסלולארי או לטלפון קווי (במידת האפשר) שתיידע אותו בדבר פרסום מידע ומכרזים  חדשים המתאימים לקריטריונים שהגדיר במדור זה.

השירות מסופק תמורת תשלום של 1 ש"ח עבור הודעת SMS. ההרשאה לחיוב המשתמש בתשלום זה תיעשה במדור השירות באתר וזאת לאחר שהמשתמש יעביר את פרטיו האישיים (ביניהם, פרטי כרטיס האשראי) לבונים אונליין. מובהר בזאת כי ההרשאה הניתנת על ידי המשתמש הנה הרשאה פתוחה אשר תחויב בפועל ביום הראשון לכל חודש קלנדארי עבור כמות הודעות ה- SMS שבונים אונליין שלחה למשתמש בחודש העוקב.

השירות איננו מוגבל בזמן, אולם המשתמש זכאי להפסיקו בכל רגע וללא הודעה מוקדמת. הפסקת השירות תיעשה ע"י שימוש בסיסמא ובקוד שינתנו למשתמש בעת ההרשמה על שירות זה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה כפוף לכל האמור בתנאים הכללים והנו חלק בלתי נפרד מהם.

שירות זה ניתן למשתמש ללא תשלום כלשהו.
עם רישום לשירות זה יקבל המשתמש, החפץ בשירות זה, שם משתמש וסיסמא אישית לצורך כניסה מאובטחת לנתונים שיבקש לשמור באזור האישי.
השם והסיסמא של המשתמש ניתנים לשחזור באמצעות שליחת דואר אלקטרוני למחלקת תמיכה של אתר בונים אונליין.מחלקת התמיכה, לאחר בדיקה, תעביר בדואר אלקטרוני חוזר את השם והסיסמא של המשתמש.
בונים אונליין מבהירה כי השירות מוגבל בכמות המידע המאוכסנת באזור האישי של המשתמש וכן מוגבל לתקופת זמן של 30 ימים מיום השמירה של המידע. במידה והמשתמש לא ימחק את המידע או המודעות שביקש לשמור באזור האישי תימחקנה המודעות לפי המגבלות הנ"ל ולא ניתן יהיה לשחזרן באזור האישי (אלא אם תתפרסמנה שנית).

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית סמכות שיפוט והדין החל

מוסכם בזה כי לבתי המשפט בחיפה תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.

  

 
 © בונים אונליין בע"מ כל הזכויות שמורות. רחוב י.ל.פרץ 32 חיפה 330610 טל': 04-8510510 , פקס: 04-8511042 אימייל: [email protected]
בניית אתרים ושיווק באינטרנט